กิจกรรม เชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรมรับสมัครเข้าร่วมอบรมฟรีในโครงการ "กิจกรรม : เชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ปี 2560"


ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ"กิจกรรม : เชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ปี 2560

โครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถทำงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงเพื่อสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม 4 สาขา ได้แก่ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขารองเท้าและเครื่องหนัง สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และสาขาเครื่องเรือนและของตกแต่ง จำนวน 25 ราย และผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (โรงงานผลิต) จำนวน 25 กิจการ

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-8746245, 084-3055011,
081-8168186, 086-744-6366
โปรดส่งใบสมัคร & soft file ผลงานมาที่
Arthitiya.pip@gmail.com; tay.rcim@gmail.com
ภายในวันที่ 25 กพ.60 นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ryt9.com/s/prg/2597010