หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industry Robot)


(Industry Robot) กลไก ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพื่อการแข่งขันบนเวทีโลก


หุ่นยนต์อุตสาหกรรม


หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industry Robot)

สถาบันไทยเยอรมัน (TGI) ได้เล็งเห็นว่าในอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตของไทยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาในกระบวนการผลิต จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อวิจัยแลพัฒนาตลอดถึงการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีดังกล่าวสู่บุคลากรในอุตสาหกรรม